dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Nieruchomości
Typ:Umowy
Wyświetlono:

361986

Pobrano:

217275

Podgląd dokumentu:

 

UMOWA NAJMU MIESZKANIA

 

 

Zawarta dnia ........................................ w ........................................ pomiędzy:


........................................

zam. przy ........................................ w ........................................

zwanym dalej Wynajmującym

a

........................................

zam. ........................................ w ........................................

zwanym dalej Najemcą.

 

§ 1

1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w

........................................ przy ........................................

na cele mieszkaniowe. Wynajmujący oświadcza, iż jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania, tv. Koszty korzystania z wymienionych usług ponosi Najemca.

2. Wraz z lokalem oddane zostaną niżej wymienione przedmioty ruchome będące na wyposażeniu lokalu:

........................................


§ 2

Najemca będzie uiszczał Wynajmującemu opłatę czynszową w wysokości
........................................ zł miesięcznie. Czynsz będzie płacony z góry do ........................................ dnia
każdego miesiąca.
§ 3

Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszelkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu, a w szczególności:

........................................

§ 4

Wynajmujący może podnieść czynsz najmu po uprzednim zawiadomieniu o tym Najemcy co najmniej ........................................ dni wcześniej.. Jednorazowo nie można podnieść czynszu o więcej niż ........................................ % umówionej miesięcznej stawki czynszu.


§ 5

Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji lokalu oraz napraw bieżących.


§ 6

Umowa zostaje zawarta na czas ........................................
Po okresie umowy Najemca zwolni lokal, opróżni go na własny koszt z wniesionych tam jego rzeczy. Zwróci także w stanie niepogorszonym rzeczy wymienione w § 2 pkt 2 niniejszej umowy.


§ 7

Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem
........................................ okresu wypowiedzenia.


§ 8

1. Na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego przysługujących mu w dniu zakończenia najmu Najemca wpłaci do jego rąk kaucję w wysokości równej ........................................ miesięcznym czynszom.

2. Niewykorzystana kwota kaucji zostanie zwrócona Najemcy w dniu zakończenia najmu. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.


§ 9

1. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za ........................................ pełne okresy płatności lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którymch mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie ........................................ dni.

2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, umowę również wtedy, gdy Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie.

3. Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że Najemca używa przedmiotów wymienionych w § 1 pkt 2 niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź też dewastuje je.


§ 10

Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.


§ 11

Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiący egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

............................................     ..............................................

Wynajmujący                                  Najemca

 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

151

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

293

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

580

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

123

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy