dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Praca
Typ:Umowy
Wyświetlono:

179237

Pobrano:

113560

Podgląd dokumentu:

 


UMOWA ZLECENIA


zawarta dnia ........................................ w ........................................ pomiędzy:

........................................
zam. przy ........................................ w ........................................

zwanym dalej Zleceniodawcą ,
a

........................................
zam. przy ........................................ w ........................................

zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

Zleceniodawca zleca dla siebie i w swoim imieniu Zleceniobiorcy dokonanie następującej czynności :

........................................

 

§ 2

Zleceniobiorca nie powierzy dokonania czynności prawnej o której mowa w § 1 osobie trzeciej.

§ 3

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu dokonanej przez niego czynności prawnej o której mowa w § 1 niniejszej umowy.

§ 4

1.Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ........................................ zł.

2. Od kwoty wynagrodzenia zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania wyżej wymienionej pracy na rzecz Zleceniodawcy.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

............................................        ...............................................

Zleceniodawca                                  Zleceniobiorca

 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

176

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

342

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

690

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

136

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy