dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Praca
Typ:Umowy
Wyświetlono:

176324

Pobrano:

109325

Podgląd dokumentu:

 


UMOWA ZLECENIA


zawarta dnia ........................................ w ........................................ pomiędzy:

........................................
zam. przy ........................................ w ........................................

zwanym dalej Zleceniodawcą ,
a

........................................
zam. przy ........................................ w ........................................

zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

Zleceniodawca zleca dla siebie i w swoim imieniu Zleceniobiorcy dokonanie następującej czynności :

........................................

 

§ 2

Zleceniobiorca nie powierzy dokonania czynności prawnej o której mowa w § 1 osobie trzeciej.

§ 3

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu dokonanej przez niego czynności prawnej o której mowa w § 1 niniejszej umowy.

§ 4

1.Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ........................................ zł.

2. Od kwoty wynagrodzenia zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania wyżej wymienionej pracy na rzecz Zleceniodawcy.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

............................................        ...............................................

Zleceniodawca                                  Zleceniobiorca

 
Podobne dokumenty

Aneks do umowy najmu

pobrano

34552

razy

Kategoria: Nieruchomości

Typ: Umowy

Tagi: aneks  aneks do umowy  umowa najmu

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

pobrano

19992

razy

Kategoria: Praca

Typ: Umowy

Tagi: płaca  porozumienie  warunki pracy

Umowa kupna sprzedaży samochodu

pobrano

24011

razy

Kategoria: Różne

Typ: Umowy

Tagi: kupno  samochód  sprzedaż

Umowa o kredyt gotówkowy

pobrano

1270

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: bank  gotówka  kredyt  pożyczka