dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Pisma procesowe
Typ:Umowy
Wyświetlono:

50941

Pobrano:

8082

Podgląd dokumentu:

 


UGODA


Zawarta w dniu ........................................ w ........................................ pomiędzy:

........................................
zam. przy ........................................ w ........................................
zwanym dalej Kupującym,

a

........................................
zam. przy ........................................ w ........................................
zwanym dalej Sprzedającym.


§ 1.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy .........................................

§ 2.

Strony zgodnie postanawiają, iż dla zakończenia trwającego między nimi sporu dotyczącego zakresu odpowiedzialności Sprzedającego w związku z ........................................ Sprzedający zapłaci Kupującemu kwotę........................................ zł, tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego, w następujący sposób: .........................................

 

§ 3.

Strony zgodnie oświadczają, że nie roszczą do siebie innych pretensji wynikających z tytułu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z dnia ........................................ dotyczącej przedmiotu ugody. Ponadto niniejsza ugoda zaspokaja wszelkie dotychczasowe i przyszłe roszczenia odszkodowawcze związane z przedmiotową umową sprzedaży.

§ 4.

Kupujący oświadcza, iż nie będzie dochodzić odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

§ 5.

Strony ponadto oświadczają zgodnie, że niniejsza ugoda nie wpłynie na ich wzajemne stosunki.

§ 6.

Ugoda niniejsza została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 


........................................               .......................................

Sprzedający                                         Kupujący

 
Podobne dokumenty

Aneks do umowy najmu

pobrano

34327

razy

Kategoria: Nieruchomości

Typ: Umowy

Tagi: aneks  aneks do umowy  umowa najmu

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

pobrano

19910

razy

Kategoria: Praca

Typ: Umowy

Tagi: płaca  porozumienie  warunki pracy

Umowa kupna sprzedaży samochodu

pobrano

23926

razy

Kategoria: Różne

Typ: Umowy

Tagi: kupno  samochód  sprzedaż

Umowa o kredyt gotówkowy

pobrano

1254

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: bank  gotówka  kredyt  pożyczka