dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Pisma procesowe
Typ:Umowy
Wyświetlono:

53189

Pobrano:

8612

Podgląd dokumentu:

 


UGODA


Zawarta w dniu ........................................ w ........................................ pomiędzy:

........................................
zam. przy ........................................ w ........................................
zwanym dalej Kupującym,

a

........................................
zam. przy ........................................ w ........................................
zwanym dalej Sprzedającym.


§ 1.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy .........................................

§ 2.

Strony zgodnie postanawiają, iż dla zakończenia trwającego między nimi sporu dotyczącego zakresu odpowiedzialności Sprzedającego w związku z ........................................ Sprzedający zapłaci Kupującemu kwotę........................................ zł, tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego, w następujący sposób: .........................................

 

§ 3.

Strony zgodnie oświadczają, że nie roszczą do siebie innych pretensji wynikających z tytułu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z dnia ........................................ dotyczącej przedmiotu ugody. Ponadto niniejsza ugoda zaspokaja wszelkie dotychczasowe i przyszłe roszczenia odszkodowawcze związane z przedmiotową umową sprzedaży.

§ 4.

Kupujący oświadcza, iż nie będzie dochodzić odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

§ 5.

Strony ponadto oświadczają zgodnie, że niniejsza ugoda nie wpłynie na ich wzajemne stosunki.

§ 6.

Ugoda niniejsza została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 


........................................               .......................................

Sprzedający                                         Kupujący

 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

149

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

293

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

579

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

122

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy