Cesja

32 pobrań

405 wyświetleń

Cesja jest to umowa zawarta między Zbywcą, a Nabywcą wierzytelności. Na początku dokumentu określone są osoby - dane osobowe, między którymi umowa jest zawierana. W części głównej wzory dokumentów zawierają między innymi dokładne dane wierzytelności, która wraz z podpisaniem umowy, przechodzi na Nabywcę. Ponadto informuje się o obowiązkach Zbywcy i Nabywcy w związku z zawarciem umowy, a także o jej 3 egzemplarzach, które dostają strony oraz dłużnik. Na końcu Zbywca i Nabywca składają swój podpis.

Podgląd dokumentu

 


CESJA


 


zawarta dnia .................. w .................. pomiędzy:
..................
zam. przy ..................
legitymujący się dowodem osobistym seria .................. nr ..................
zwanym dalej Zbywcą
a

..................

..................
zam. ..................
legitymujący się dowodem osobistym seria .................. nr ..................
zwanym dalej Nabywcą.


 


§ 1


Zbywca przenosi przysługującą mu wierzytelność z tytułu umowy .................. z dnia .................. zawartej z .................. z siedzibą
w .................. kwocie .................. zł, wymagalną od dnia .................. na Nabywcę. Wraz z wierzytelnością na Nabywcę przechodzą wszelkie zabezpieczenia wymienionej wierzytelności.


 


§ 2


Zbywca obowiązany jest niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy powiadomić na swój koszt, dłużnika o zmianie wierzyciela, oraz o nowym miejscu spełnienia świadczenia.

..................

 


§ 3


Nabywca w zamian za wyżej opisaną wierzytelność zapłaci Zbywcy kwotę tej wierzytelności pomniejszoną o .................. %


§ 4


Zbywca oświadcza, iż nie zawierał z dłużnikiem umowy o zakazie przenoszenia wierzytelności.


 


§ 5


Ponadto Zbywca przekaże Nabywcy wszystkie dokumenty związane ze zbywaną wierzytelnością.


§ 6


Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika.


§ 7


Zbywca ponosi wszelką odpowiedzialność za to, że przysługuje mu wierzytelność.

..................

§ 8


W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 9


Umowę sporządzono w trzech jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jedną dla dłużnika.


 


 


...........................................          .........................................


Nabywca                                            Zbywca


Sprzedaż

Popularne zapytania:

  • wzór umowy cesji wierzytelnośći
  • wzór umowy cesji wierzytelności autocasco
  • wzór umowy cesji polisy inwestycyjnej pdf
  • wzór umowa cesji wierzytelności ac
  • wzór cesji umowy
  • wzór cesji
  • wniosek o scedowanie praw umowy wzór
  • wniosek o scedowanie praw umowy
  • wniosek o cesję umowy
  • wniosek o cesja płatności wzór

Podobne wzory dokumentów