dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Sprzedaż
Typ:Umowy
Wyświetlono:

50410

Pobrano:

13213

Podgląd dokumentu:

 

CESJA

 

zawarta dnia ........................................ w ........................................ pomiędzy:
........................................
zam. przy ........................................
legitymujący się dowodem osobistym seria ........................................ nr ........................................
zwanym dalej Zbywcą
a

........................................
zam. ........................................
legitymujący się dowodem osobistym seria ........................................ nr ........................................
zwanym dalej Nabywcą.

 

§ 1

Zbywca przenosi przysługującą mu wierzytelność z tytułu umowy ........................................ z dnia ........................................ zawartej z ........................................ z siedzibą
w ........................................ kwocie ........................................ zł, wymagalną od dnia ........................................ na Nabywcę. Wraz z wierzytelnością na Nabywcę przechodzą wszelkie zabezpieczenia wymienionej wierzytelności.

 

§ 2

Zbywca obowiązany jest niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy powiadomić na swój koszt, dłużnika o zmianie wierzyciela, oraz o nowym miejscu spełnienia świadczenia.

 

§ 3

Nabywca w zamian za wyżej opisaną wierzytelność zapłaci Zbywcy kwotę tej wierzytelności pomniejszoną o ........................................ %

§ 4

Zbywca oświadcza, iż nie zawierał z dłużnikiem umowy o zakazie przenoszenia wierzytelności.

 

§ 5

Ponadto Zbywca przekaże Nabywcy wszystkie dokumenty związane ze zbywaną wierzytelnością.

§ 6

Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika.

§ 7

Zbywca ponosi wszelką odpowiedzialność za to, że przysługuje mu wierzytelność.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jedną dla dłużnika.

 

 

...........................................          .........................................

Nabywca                                            Zbywca

 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

162

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

299

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

597

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

126

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy