dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Sprzedaż
Typ:Umowy
Wyświetlono:

17997

Pobrano:

4933

Podgląd dokumentu:

 

 

 

UMOWA UŻYTKOWANIA

 

 

zawarta w dniu ......................................... w ........................................ pomiędzy:

........................................

zam. przy ........................................ w ........................................

zwanym dalej Użytkownikiem,

a

........................................

zam. przy ........................................ w ........................................

§1

Właściciel oświadcza, iż

........................................

§2

Właściciel oddaje do użytkowania Użytkownikowi opisaną w § 1 ........................................

 

§3

Użytkownik poniesie koszta związane z:
........................................

 

§4

Właściciel wyraża zgodę na ........................................

§5

Umowa zostaje zawarta na czas od ........................................ do .........................................

§6

Po wygaśnięciu umowy Użytkownik zobowiązuje się .........................................


§7

Z tytułu użytkowania Użytkownik zobowiązany jest uiszczać opłatę Właścicielowi w wysokości .........................................

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

162

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

299

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

598

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

126

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy