Umowa użytkowania

8 pobrań

119 wyświetleń

Umowa użytkowania zawierana jest pomiędzy Właścicielem, a Użytkownikiem. Właściciel zobowiązuje się w niej odpłatnie, na określony czas, przekazać Użytkownikowi przedmiot porozumienia. Wzory dokumentów określają na początku strony umowy. Następnie zawierają przepisy, które obowiązują obie strony. Na końcu umieszcza się informację, że zmiany mogą być wprowadzone tylko i wyłącznie w sposób pisemny oraz, że umowę zawarto w dwóch takich samych egzemplarzach. Każda ze stron otrzymuje po 1 egzemplarzu.

Podgląd dokumentu

 


 


 


UMOWA UŻYTKOWANIA


 


 


zawarta w dniu ................... w .................. pomiędzy:


..................


zam. przy .................. w ..................


zwanym dalej Użytkownikiem,


a

..................

..................

zam. przy .................. w ..................


§1


Właściciel oświadcza, iż


..................§2


Właściciel oddaje do użytkowania Użytkownikowi opisaną w § 1 ..................


 


§3


Użytkownik poniesie koszta związane z:
..................


 


§4

Właściciel wyraża zgodę na ..................

..................

§5


Umowa zostaje zawarta na czas od .................. do ...................


§6


Po wygaśnięciu umowy Użytkownik zobowiązuje się ...................
§7


Z tytułu użytkowania Użytkownik zobowiązany jest uiszczać opłatę Właścicielowi w wysokości ...................

..................

§8


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.


§9


Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§10


Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Sprzedaż

Popularne zapytania:

  • zgodę właściciela pojazdu na jego użytkowanie
  • zgoda właściciela pojazdu na użytkowanie wzór
  • zgoda właściciela na użytkowanie pojazdu wzór pisma
  • zgoda właściciela na użytkowanie pojazdu wzór
  • zgoda właściciela na użytkowanie pojazdu pdf
  • zgoda właściciela na użytkowanie pojazdu druk
  • zgoda właściciela na użytkowanie pojazdu
  • wzór wypowiedzenia użytkowania ziemi
  • wzór umowy uzytkowania
  • umowa zmiany użytkownika działki druk

Podobne wzory dokumentów