dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Sprzedaż
Typ:Umowy
Wyświetlono:

163949

Pobrano:

87670

Podgląd dokumentu:

 UMOWA UŻYCZENIA

 

 

zawarta w dniu ........................................ w ........................................ pomiędzy:

........................................

zam. przy ........................................ w ........................................
zwanym dalej Użyczającym

a

........................................
zam.

zwanym dalej Biorącym.

§ 1

Przedmiotem użyczenia jest

........................................którego Użyczający jest właścicielem. Użyczający oświadcza, iż wymieniony przedmiot użyczenia jest w pełni sprawny oraz w dobrym stanie technicznym.

§ 2

Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego powyżej przedmiotu użyczenia pod tekstem niniejszej umowy.

§ 3

Biorący zapewnia, że będzie korzystał z przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim, w przeciwnym wypadku Użyczający ma prawo natychmiast od umowy tej odstąpić.

§ 4

Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia wymieniony w § 1 na okres od dnia ........................................ do dnia ......................................... Po upływie niniejszego okresu na Biorącym ciążyć będzie obowiązek zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym.

§ 5

.Koszty używania rzeczy ponosi Biorący. Na Biorącym ciąży także obowiązek dokonywania napraw przedmiotu oddanego do używania.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 
 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

140

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

263

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

501

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

119

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy