dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Biznes
Typ:Umowy
Wyświetlono:

14563

Pobrano:

4775

Podgląd dokumentu:

 

 

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

 

zawarta dnia ........................................ w ........................................ pomiędzy:

1. ........................................, zam. w ........................................, ul. ........................................,

2. ........................................, zam. w ........................................, ul. ........................................,

3. ........................................, zam. w ........................................, ul. ........................................,

4. ........................................, zam. w ........................................, ul. ........................................

zwanymi dalej Wspólnikami.

§ 1

Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części umowy Spółką

Spółka będzie działać pod firmą ........................................ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może korzystać z formy skróconej w brzmieniu:
........................................ Spółka z o.o.


§ 2

Spółka zawarta jest na czas ........................................ .


§ 3

Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie
a także uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.

§ 4

Kapitał zakładowy wynosi ........................................zł i został zgromadzony w sposób następujący:

Wspólnik ........................................ wnosi ........................................ złotych

Wspólnik ........................................ wnosi ........................................ złotych

Wspólnik ........................................ wnosi ........................................ złotych

Wspólnik ........................................ wnosi ........................................ złotych

§ 5

Przedmiotem działalności spółki jest .........................................

 

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ........................................ i dzieli się
na ........................................ udziałów po ........................................złotych. został zgromadzony w sposób następujący:

Wspólnik ........................................ wnosi ........................................ złotych obejmuje ........................................ udziałów po ........................................ złotych każdy.

Wspólnik ........................................ wnosi ........................................ złotych obejmuje ........................................ udziałów po ........................................ złotych każdy.

Wspólnik ........................................ wnosi ........................................ złotych obejmuje ........................................ udziałów po ........................................ złotych każdy.

Wspólnik ........................................ wnosi ........................................ złotych obejmuje ........................................ udziałów po ........................................ złotych każdy.

§ 7

Udziały w spółce są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.........................................

§ 8

Władzami Spółki są : Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. Zgromadzenie wspólników może powołać Radę Nadzorczą.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli obecni są Wspólnicy lub ich pełnomocnicy.

§ 10

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników;

Podział zysków i pokrycie strat.

Udzielanie Zarządowi lub Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Wybór lub odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej .

Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zbycie, nabycie, obciążanie nieruchomości przedsiębiorstwa.

Zbycie i nabycie udziałów

Powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego.

Zmiana umowy Spółki .

Rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarządu.


§ 11

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których przepisy ustawy wymagają kwalifikowanej większości, większością przez Kodeks Handlowy wymaganą.


§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z ........................................ powołanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres ........................................ .

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 13

Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez przedstawiciela wybranego przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 14

Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności Spółki może powołać pełnomocników.

§ 15

Udziały są zbywalne. Zbycie udziałów wymaga zgody pozostałych wspólników. Prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia mają wspólnicy.

§ 16

Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 17

Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 18

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.

§ 19

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego i i inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 20

Wszelkie spory o prawa majątkowe i niemajątkowe wynikające z niniejszej Umowy lub jej dotyczące będą rozpatrywane przez sądy powszechne.

§ 21

Koszty związane z zawarciem tej umowy ponoszą wspólnicy w częściach równych.

§ 22

Wypisy tego aktu można wydawać stawającym i Spółce w dowolnej ilości.

 

 

Podpisy:

 
Podobne dokumenty

Aneks do umowy najmu

pobrano

33416

razy

Kategoria: Nieruchomości

Typ: Umowy

Tagi: aneks  aneks do umowy  umowa najmu

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

pobrano

19612

razy

Kategoria: Praca

Typ: Umowy

Tagi: płaca  porozumienie  warunki pracy

Umowa kupna sprzedaży samochodu

pobrano

23655

razy

Kategoria: Różne

Typ: Umowy

Tagi: kupno  samochód  sprzedaż

Umowa o kredyt gotówkowy

pobrano

1206

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: bank  gotówka  kredyt  pożyczka