dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Biznes
Typ:Umowy
Wyświetlono:

15509

Pobrano:

4580

Podgląd dokumentu:

 

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ

 

 

zawarta dnia ........................................ w ........................................ pomiędzy:

1........................................., zam. w ........................................, ul. ........................................,

2........................................., zam. w ........................................, ul. ........................................,

3........................................., zam. w ........................................, ul. ........................................

zwanymi dalej Wspólnikami.

 

§ 1

Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę jawną, zwaną w dalszej części umowy Spółką.

Spółka działać będzie  pod nazwą ........................................ Spółka jawna

Spółka może używać formy skróconej w brzmieniu:
........................................ Spółka jawna

 

§ 2

Spółka zawarta jest na czas ........................................ .

§ 3

Siedzibą spółki jest ........................................ ........................................ ........................................

§ 4

Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie
a także uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.

§ 5

Kapitał zakładowy wynosi ........................................ i został zgromadzony w sposób następujący:

Wspólnik........................................ wnosi ........................................ złotych,

Wspólnik ........................................ wnosi ........................................ złotych,

Wspólnik........................................ wnosi ........................................ złotych.


§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność ........................................

 

§ 7

Każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy spółki.


§ 8

Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.


§ 9

Udziały Wspólników w majątku Spółki, jej zyskach oraz stratach są:

Wspólnik ........................................w........................................%,

Wspólnik ........................................w ........................................%,

Wspólnik ........................................w ........................................%.

§ 10

Wspólnicy w stosunkach wewnętrznych działają na podstawie uchwał, które dla swej skuteczności wymagają ........................................


§ 11

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w sposób ściśle odzwierciedlający jej przychody i rozchody.


§ 12

Wspólnik nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi.


§ 13

Rokiem obrachunkowym Spółki jest ........................................


§ 14

Sprawozdanie finansowe sporządza się w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrachunkowego.

Wspólnicy uczestniczą w zyskach i w podziale majątku odpowiednio:

Wspólnik ........................................ w ........................................ %,

Wspólnik ........................................ w ........................................ %,

Wspólnik ........................................ w ........................................ %,

§ 15

Każdy Wspólnik może wypowiedzieć Spółkę na .........................................

 

§ 16

W przypadku rozwiązania spółki odbywa się jej likwidacja.

Likwidatorami zostają z mocy niniejszej umowy wszyscy Wspólnicy. Wspólnicy mogą drogą uchwały powołać do pełnienia obowiązków likwidatorów tylko niektórych spośród siebie lub też osoby trzecie.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają Uchwały wszystkich Wspólników oraz sporządzenia aneksu w formie pisemnej.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.

§ 19

Koszty zawarcia oraz rejestracji Spółki ponoszą Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 20

Niniejszą umowę sporządzono w ........................................ jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

Podpisy

 

....................................................

....................................................


...................................................

 
 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

172

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

335

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

675

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

135

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy