dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Biznes
Typ:Umowy
Wyświetlono:

39078

Pobrano:

13492

Podgląd dokumentu:

 


UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ

 

 

zawarta dnia ........................................ w ........................................ pomiędzy:

1. ........................................, zam. w ........................................, ul. ........................................,

2. ........................................, zam. w ........................................, ul. ........................................,

3. ........................................, zam. w ........................................, ul. ........................................

zwanymi dalej Wspólnikami.

§1

Wspólnicy zawiązują spółkę cywilną dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, zwaną w dalszej części umowy Spółką. Spółka działać będzie pod firmą

........................................Spółka cywilna.

Spółka może używać formy skróconej w brzmieniu: ........................................Spółka cywilna.


§2

Wspólnik........................................ wnosi ........................................ złotych,

Wspólnik ........................................ wnosi ........................................ złotych,

Wspólnik ........................................ wnosi ........................................ złotych.


§3

Prowadzenie spraw spółki ograniczone do czynności zwykłego zarządu wspólnicy powierzają

........................................


§4

Wspólnicy będą uczestniczyli w podziale zysku i pokrywaniu strat w następujących proporcjach:

Wspólnik ........................................w........................................%,

Wspólnik ........................................w ........................................%,

Wspólnik ........................................w ........................................%.


§5

Okresem obrachunkowym spółki będzie

........................................


§6

Spółka zostaje zawarta na czas ........................................ .

 

§7

Za zgodą wspólników mogą przystąpić do spółki nowi wspólnicy.


§8

Zbycie przez wspólnika całości lub części udziału umowy spółki wymaga pisemnej zgody wspólników pod rygorem nieważności.


§9

Każdy wspólnik może wystąpić ze spółki.


§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś spory powstałe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.


§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Umowę sporządzono w ........................................ jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze wspólników.podpisy Wspólników

.......................................

.......................................

.......................................

 

 

 

 
Podobne dokumenty

Aneks do umowy najmu

pobrano

34331

razy

Kategoria: Nieruchomości

Typ: Umowy

Tagi: aneks  aneks do umowy  umowa najmu

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

pobrano

19910

razy

Kategoria: Praca

Typ: Umowy

Tagi: płaca  porozumienie  warunki pracy

Umowa kupna sprzedaży samochodu

pobrano

23931

razy

Kategoria: Różne

Typ: Umowy

Tagi: kupno  samochód  sprzedaż

Umowa o kredyt gotówkowy

pobrano

1255

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: bank  gotówka  kredyt  pożyczka