dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Biznes
Typ:Umowy
Wyświetlono:

40351

Pobrano:

14089

Podgląd dokumentu:

 


UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ

 

 

zawarta dnia ........................................ w ........................................ pomiędzy:

1. ........................................, zam. w ........................................, ul. ........................................,

2. ........................................, zam. w ........................................, ul. ........................................,

3. ........................................, zam. w ........................................, ul. ........................................

zwanymi dalej Wspólnikami.

§1

Wspólnicy zawiązują spółkę cywilną dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, zwaną w dalszej części umowy Spółką. Spółka działać będzie pod firmą

........................................Spółka cywilna.

Spółka może używać formy skróconej w brzmieniu: ........................................Spółka cywilna.


§2

Wspólnik........................................ wnosi ........................................ złotych,

Wspólnik ........................................ wnosi ........................................ złotych,

Wspólnik ........................................ wnosi ........................................ złotych.


§3

Prowadzenie spraw spółki ograniczone do czynności zwykłego zarządu wspólnicy powierzają

........................................


§4

Wspólnicy będą uczestniczyli w podziale zysku i pokrywaniu strat w następujących proporcjach:

Wspólnik ........................................w........................................%,

Wspólnik ........................................w ........................................%,

Wspólnik ........................................w ........................................%.


§5

Okresem obrachunkowym spółki będzie

........................................


§6

Spółka zostaje zawarta na czas ........................................ .

 

§7

Za zgodą wspólników mogą przystąpić do spółki nowi wspólnicy.


§8

Zbycie przez wspólnika całości lub części udziału umowy spółki wymaga pisemnej zgody wspólników pod rygorem nieważności.


§9

Każdy wspólnik może wystąpić ze spółki.


§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś spory powstałe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.


§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Umowę sporządzono w ........................................ jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze wspólników.podpisy Wspólników

.......................................

.......................................

.......................................

 

 

 

 
 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

158

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

294

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

584

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

125

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy