dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Nieruchomości
Typ:Umowy
Wyświetlono:

15134

Pobrano:

6493

Podgląd dokumentu:

 

UMOWA NAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

 

 

zawarta dnia ........................................ w ........................................pomiędzy:


........................................
zam. w ........................................ ........................................

zwanym dalej Wynajmującym

a

........................................
zam. w ........................................ przy ........................................

zwanym dalej Najemcą.


§1

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem ........................................
położonych ........................................


§2

Wynajmujący oddaje Najemcy w najem
........................................ o powierzchni ........................................ m2
w miejscu ustalonym przez strony.


§3

Najemca oświadcza, że wynajmowaną powierzchnię w każdym z lokali opisanych w §1 przeznaczy na

........................................

§4

W zamian za wynajmowaną powierzchnię Najemca

........................................


§5

Wynajmujący zobowiązuje się do
............................................................................................................................

............................................................................................................................

§6

Umowa zostaje zawarta na czas od ........................................ do ........................................ .


§7

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem ........................................ okresu wypowiedzenia.


§8

Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku

........................................

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

.........................................             

 
Podobne dokumenty

Aneks do umowy najmu

pobrano

34490

razy

Kategoria: Nieruchomości

Typ: Umowy

Tagi: aneks  aneks do umowy  umowa najmu

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

pobrano

19968

razy

Kategoria: Praca

Typ: Umowy

Tagi: płaca  porozumienie  warunki pracy

Umowa kupna sprzedaży samochodu

pobrano

23993

razy

Kategoria: Różne

Typ: Umowy

Tagi: kupno  samochód  sprzedaż

Umowa o kredyt gotówkowy

pobrano

1267

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: bank  gotówka  kredyt  pożyczka