dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Nieruchomości
Typ:Umowy
Wyświetlono:

16120

Pobrano:

7492

Podgląd dokumentu:

 

UMOWA NAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

 

 

zawarta dnia ........................................ w ........................................pomiędzy:


........................................
zam. w ........................................ ........................................

zwanym dalej Wynajmującym

a

........................................
zam. w ........................................ przy ........................................

zwanym dalej Najemcą.


§1

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem ........................................
położonych ........................................


§2

Wynajmujący oddaje Najemcy w najem
........................................ o powierzchni ........................................ m2
w miejscu ustalonym przez strony.


§3

Najemca oświadcza, że wynajmowaną powierzchnię w każdym z lokali opisanych w §1 przeznaczy na

........................................

§4

W zamian za wynajmowaną powierzchnię Najemca

........................................


§5

Wynajmujący zobowiązuje się do
............................................................................................................................

............................................................................................................................

§6

Umowa zostaje zawarta na czas od ........................................ do ........................................ .


§7

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem ........................................ okresu wypowiedzenia.


§8

Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku

........................................

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

.........................................             

 
 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

151

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

293

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

580

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

123

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy