Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

6 pobrań

40 wyświetleń

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, to dokument który należy złożyć do odpowiedniego organu tj., powiatowego inspektora nadzoru budowlanego bądź wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto, aby móc uzyskać takie pozwolenie, należy do wniosku dołączyć oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, oświadczenie o odpowiednim zagospodarowaniu terenów przylegających, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną po wykonawczą j wiele innych. Na naszej stronie są wszystkie wzory dokumentów do pobrania na komputer.

Podgląd dokumentu

 


.................., dn. ..................


 


 


Wnioskodawca:


..................
..................


.................. ..................


 


 


Kierownik Urzędu Rejonowego


w ..................

..................

 


 


 


 


 


Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego


 


 


 


W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu pod nazwą .................., wzniesionego na podstawie decyzji nr.................. z dnia .................. o pozwoleniu na budowę.


 


 


 


 


................................................


Podpis


..................

 


 


Załączniki:


1. oryginał dziennika budowy,


2. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,


3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,


4. protokoły badań i sprawozdań,


5. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,


6. dowody zawiadomienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.


 


Budowlane

Popularne zapytania:

  • wzór zgłoszenia budynku do psp warszawa
  • wzor pozwolenia na urzytkowanie domu
  • wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie
  • wniosek o wydanie pozwolenia na urzytkowanie obiektu busowlanego lubiskie
  • wniosek o wydanie pozwolenia
  • pozwolenie na użytkowanie obiektu ochrona środowiska
  • pismo zgoda lokatorów na użytkowanie
  • pismo do szkół o udzielenie obiektu
  • nowy wzor pozwolenia na uzytkowanie
  • formularz 6a do pozwolenia na użytkowanie

Podobne wzory dokumentów