Pełnomocnictwo administracyjne

80 pobrań

455 wyświetleń

Pełnomocnictwo administracyjne stanowi prosty, jednostronicowy dokument, na mocy którego osoba lub podmiot może upoważnić inną osobę do reprezentowania siebie przed organami polskiej administracji publicznej. Pełnomocnictwo, stanowiące jednostronne oświadczenie woli, wskazuje osobę upoważniającą oraz osobę upoważnianą, a także w formie jednozdaniowej określa pełen zakres spraw, w których osoba upoważniona może reprezentować upoważniającego. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem poszczególnych spraw.

Podgląd dokumentu

 


 


 

PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE


 
Ja niżej .................., dnia..................upoważniam ....................................zam. w ....................................legitymującego się dowodem osobistym seria.................. nr ..................wydanym przez ..................do działania w moim imieniu przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej, we wszystkich sprawach, w których jestem lub będę stroną.

..................

 


 


 


 


.......................................................


podpis


 


Pełnomocnictwa

Popularne zapytania:

  • wzór pełnomocnictwa do spraw administracyjnych
  • urzędowe pełnomocnictwo
  • upoważnienie do reprezentowania przed organami administracji
  • upoważnienie administracyjne wzór
  • upowaznienie administracyjne dokument
  • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych wzór
  • pełnomocnictwo przed organami
  • pełnomocnictwo do spraw urzędowych wzór
  • pełnomocnictwo administracyjne wzór
  • pełnomocnictwo administracyjne

Podobne wzory dokumentów