Umowa najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony

43 pobrań

164 wyświetleń

Umowa dzierżawy lokalu na czas nieoznaczony jest dokumentem zawieranym pomiędzy stronami, gdzie jedna ze stron oferuje wynajęcie lokalu drugiej w celach użytkowych, a strona wynajmująca zobowiązuje się płacić określony czynsz, przez nieokreślony czas. Strona, która posiada akt własności lokalu, zwana jest najemcą, a strona wynajmująca lokal, wynajmującym. W umowie należy umieścić dane osobowe obu stron, w tym numer i serię dowodu, którym dana strona się legitymuje, oraz informacje dotyczące lokalu jak również wysokość umówionego czynszu. Wzory dokumentów są możliwe do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentuUmowa najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony


 


 


 


 


zawarta w dniu .................. r. w .................., pomiędzy:


 


1) .................., zamieszkałym w .................., przy ul. ..................legitymującym się dowodem osobistym .................., zwanym Wynajmującym,


a


 


2).................. z siedzibą w .................. przy ul. .................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................. pod Nr KRS .................., wysokość kapitału zakładowego: .................. zł, NIP ..................,


..................

zwanym dalej Najemcą, reprezentowanym przez:


..................,  członka zarządu,


i .................. , członka zarządu,


 


§ 1


Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu użytkowego położonego w .................. przy ul. .................., o pow. ..................mkw., na parterze, składającego się z...................pomieszczeń użytkowych i zaplecza technicznego. Lokal stanowi odrębną własność


Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • wzor umowy wynajmu lokalu
  • wniosek o wynajem lokalu użytkowego wzór
  • umowa wynajmu lokalu użytkowego
  • umowa wynajmu lokalu uzytkowego wzor
  • umowa wynajmu lokalu
  • umowa najmu użytkowego
  • umowa najmu lokalu użytkowego wzór doc
  • umowa najmu lokalu użytkowego pdf
  • umowa najmu lokalu użytkowego na czas nieokreslony
  • umowa najmu lokalu uzytkowego wzór

Podobne wzory dokumentów