dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Nieruchomości
Typ:Umowy
Wyświetlono:

96919

Pobrano:

48565

Podgląd dokumentu:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA

KUPNA - SPRZEDAŻY PRAWA WŁASNOŚCI DO LOKALU

 


Zawarta w dniu ........................................ w ........................................pomiędzy stronami:

 

 1. ........................................, zam. w ........................................ przy ul. ........................................, legitymującym się dowodem osobistym seria i nr ........................................, zwanym dalej Sprzedającym

a

 1. ........................................, zam. w ........................................przy ul. ........................................, legitymującym się dowodem osobistym seria i nr ........................................, zwanym dalej Kupującym

 

§ 1

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wszelkich istotnych elementów umowy przyrzeczonej, która ma zostać zawarta pomiędzy stronami.

 

§ 2

 

 1. Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży prawa własności do lokalu mieszkalnego znajdującego się w ........................................przy ul. ........................................Przysługującego Sprzedającemu, zostanie zawarta do dnia ........................................ za cenę ........................................ zł(słownie: ........................................złotych).

 2. Sprzedający oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

 3. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, Sprzedający zobowiązuje się je uregulować do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej.

§ 3

 

  1. Sprzedający oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od Kupującego gotówką kwotę ........................................zł (słownie: ........................................ złotych) tytułem zadatku.

  2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedającego, zwróci on Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.

  3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedającego.

   § 4

    

   1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

   2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

    


    

   Sprzedający                                                                                          Kupujący

   ..................................                                                            ................................

    
   Podobne dokumenty

   Aneks do umowy najmu

   pobrano

   34355

   razy

   Kategoria: Nieruchomości

   Typ: Umowy

   Tagi: aneks  aneks do umowy  umowa najmu

   Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

   pobrano

   19911

   razy

   Kategoria: Praca

   Typ: Umowy

   Tagi: płaca  porozumienie  warunki pracy

   Umowa kupna sprzedaży samochodu

   pobrano

   23943

   razy

   Kategoria: Różne

   Typ: Umowy

   Tagi: kupno  samochód  sprzedaż

   Umowa o kredyt gotówkowy

   pobrano

   1258

   razy

   Kategoria: Biznes

   Typ: Umowy

   Tagi: bank  gotówka  kredyt  pożyczka