dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Nieruchomości
Typ:Umowy
Wyświetlono:

99097

Pobrano:

54977

Podgląd dokumentu:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA

KUPNA - SPRZEDAŻY PRAWA WŁASNOŚCI DO LOKALU

 


Zawarta w dniu ........................................ w ........................................pomiędzy stronami:

 

 1. ........................................, zam. w ........................................ przy ul. ........................................, legitymującym się dowodem osobistym seria i nr ........................................, zwanym dalej Sprzedającym

a

 1. ........................................, zam. w ........................................przy ul. ........................................, legitymującym się dowodem osobistym seria i nr ........................................, zwanym dalej Kupującym

 

§ 1

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wszelkich istotnych elementów umowy przyrzeczonej, która ma zostać zawarta pomiędzy stronami.

 

§ 2

 

 1. Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży prawa własności do lokalu mieszkalnego znajdującego się w ........................................przy ul. ........................................Przysługującego Sprzedającemu, zostanie zawarta do dnia ........................................ za cenę ........................................ zł(słownie: ........................................złotych).

 2. Sprzedający oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

 3. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, Sprzedający zobowiązuje się je uregulować do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej.

§ 3

 

  1. Sprzedający oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od Kupującego gotówką kwotę ........................................zł (słownie: ........................................ złotych) tytułem zadatku.

  2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedającego, zwróci on Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.

  3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedającego.

   § 4

    

   1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

   2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

    


    

   Sprzedający                                                                                          Kupujący

   ..................................                                                            ................................

    
    
   Podobne dokumenty

   Umowa sponsoringu

   pobrano

   157

   razy

   Kategoria: Biznes

   Typ: Umowy

   Tagi: sponsoring  umowy

   Bankowy dowód wpłaty

   pobrano

   294

   razy

   Kategoria: Księgowość, Finanse

   Typ: Umowy

   Tagi: dowód wpłaty

   Zlecenie transportowe

   pobrano

   583

   razy

   Kategoria: Biznes

   Typ: Umowy

   Tagi: transport  zlecenie

   Umowa dostawy

   pobrano

   124

   razy

   Kategoria: Biznes

   Typ: Umowy

   Tagi: umowy