dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Sprzedaż
Typ:Umowy
Wyświetlono:

117164

Pobrano:

85699

Podgląd dokumentu:

 

UMOWA SPRZEDAŻY

 

zawarta dnia........................................r. w ........................................ pomiędzy:

........................................

zamieszkałym w ........................................ przy ........................................  legitymującym się dowodem osobistym numer........................................ wydanym przez ........................................, numer PESEL ........................................ numer NIP ........................................

zwanym dalej Sprzedającym,

a

........................................
zamieszkałym w
........................................ przy ........................................ legitymującym się dowodem osobistym ........................................ wydanym przez ........................................, numer PESEL ........................................ numer NIP........................................

zwanym dalej Kupującym.

§1

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje:.........................................

§2

Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży w wysokości......................................... zł. Cena pomniejszona jest o zadatek w wysokości ........................................zł. Pozostałą kwotę ........................................zł kupujący uiści do dnia........................................r. na rachunek bankowy Sprzedającego.

§3

Wydanie rzeczy nastąpi do dnia........................................r.

§4

Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. §5

 

Z uwagi na gwarancję producenta strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Sprzedający                                                             Kupujący

 

 

 
 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

170

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

327

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

653

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

133

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy