dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Sprzedaż
Typ:Umowy
Wyświetlono:

114252

Pobrano:

68911

Podgląd dokumentu:

 

UMOWA SPRZEDAŻY

 

zawarta dnia........................................r. w ........................................ pomiędzy:

........................................

zamieszkałym w ........................................ przy ........................................  legitymującym się dowodem osobistym numer........................................ wydanym przez ........................................, numer PESEL ........................................ numer NIP ........................................

zwanym dalej Sprzedającym,

a

........................................
zamieszkałym w
........................................ przy ........................................ legitymującym się dowodem osobistym ........................................ wydanym przez ........................................, numer PESEL ........................................ numer NIP........................................

zwanym dalej Kupującym.

§1

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje:.........................................

§2

Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży w wysokości......................................... zł. Cena pomniejszona jest o zadatek w wysokości ........................................zł. Pozostałą kwotę ........................................zł kupujący uiści do dnia........................................r. na rachunek bankowy Sprzedającego.

§3

Wydanie rzeczy nastąpi do dnia........................................r.

§4

Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. §5

 

Z uwagi na gwarancję producenta strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Sprzedający                                                             Kupujący

 

 

 
Podobne dokumenty

Aneks do umowy najmu

pobrano

33503

razy

Kategoria: Nieruchomości

Typ: Umowy

Tagi: aneks  aneks do umowy  umowa najmu

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

pobrano

19640

razy

Kategoria: Praca

Typ: Umowy

Tagi: płaca  porozumienie  warunki pracy

Umowa kupna sprzedaży samochodu

pobrano

23672

razy

Kategoria: Różne

Typ: Umowy

Tagi: kupno  samochód  sprzedaż

Umowa o kredyt gotówkowy

pobrano

1209

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: bank  gotówka  kredyt  pożyczka