dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Sprzedaż
Typ:Umowy
Wyświetlono:

4046

Pobrano:

792

Podgląd dokumentu:

 

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

 

Zawarta dnia ........................................r., w ........................................, pomiędzy:

1. ........................................, zam.  w
........................................,przy ........................................

legitymującym się ........................................ wydanym przez ........................................,

zwanym dalej w umowie Sprzedawcą,

a

2.  ........................................, zam.  w ........................................

legitymującym się ........................................ wydanym przez ........................................ ,

zwanym dalej w umowie Kupującym.

§ 1

  1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje ........................................, za cenę ........................................z.

  1. Cena wskazana w pkt 1 została zapłacona w całości przez Kupującego na ręce Sprzedawcy. Sprzedawca niniejszym potwierdza fakt odbioru umówionej ceny.

  2. Wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży następuje z chwilą podpisania przez niego niniejszej umowy.

  § 2

   1. W terminie ........................................ od dnia zawarcia niniejszej umowy Sprzedawcy przysługuje prawo odkupu przedmiotu umowy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów.

   1. Z chwilą wykonania prawa odkupu Kupujący jest zobowiązany przenieść na Sprzedawcę własność rzeczy, będącej przedmiotem niniejszej umowy. Wydanie Sprzedawcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie ........................................ od złożenia Kupującemu oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu.

   2. Oświadczenie Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa odkupu powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

   § 3

    1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

     § 4

     Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

      

      

      

      

     .............................................                                .............................................

     Sprzedawca                                                               Kupujący

      

      
      
     Podobne dokumenty

     Umowa sponsoringu

     pobrano

     162

     razy

     Kategoria: Biznes

     Typ: Umowy

     Tagi: sponsoring  umowy

     Bankowy dowód wpłaty

     pobrano

     299

     razy

     Kategoria: Księgowość, Finanse

     Typ: Umowy

     Tagi: dowód wpłaty

     Zlecenie transportowe

     pobrano

     598

     razy

     Kategoria: Biznes

     Typ: Umowy

     Tagi: transport  zlecenie

     Umowa dostawy

     pobrano

     126

     razy

     Kategoria: Biznes

     Typ: Umowy

     Tagi: umowy