dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Praca
Typ:Umowy
Wyświetlono:

22551

Pobrano:

10567

Podgląd dokumentu:

........................................ ........................................r.

 


.........................................

pieczątka firmowa pracodawcy

 

Umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa

 

zawarta w dniu ........................................r. w ........................................pomiędzy:

1. ........................................ z siedzibą przy ul. ........................................ w ........................................, zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez ........................................

a

2. ........................................, zam. przy ........................................ w ........................................, ........................................dalej Pracownikiem

o następującej treści:


1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieświadczenia pracy przez
........................................, której/ego nieobecność jest usprawiedliwiona i wynika z faktu ........................................


2. Przez powyższy okres Pracownik będzie zatrudniony w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy na stanowisku
........................................


3. Miejscem wykonywania pracy będzie dla pracownika siedziba Pracodawcy, tj.
........................................ mieszcząca się przy ul......................................... w ........................................, a dniem rozpoczęcia pracy jest ........................................ r. 

4. W czasie obowiązywania niniejszej umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości wynagrodzenia zasadniczego w kwocie miesięcznej ........................................ zł brutto (słownie: ........................................złotych), płatne w terminie do ........................................  dnia danego miesiąca.

 

5. Umowa o pracę może zostać wypowiedziana przed upływem terminu, na jaki została zawarta przez każdą ze stron za........................................ dniowym okresem wypowiedzenia.


6. Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.


 

 

 

.........................................                                     

 
Podobne dokumenty

Aneks do umowy najmu

pobrano

34603

razy

Kategoria: Nieruchomości

Typ: Umowy

Tagi: aneks  aneks do umowy  umowa najmu

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

pobrano

20013

razy

Kategoria: Praca

Typ: Umowy

Tagi: płaca  porozumienie  warunki pracy

Umowa kupna sprzedaży samochodu

pobrano

24026

razy

Kategoria: Różne

Typ: Umowy

Tagi: kupno  samochód  sprzedaż

Umowa o kredyt gotówkowy

pobrano

1273

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: bank  gotówka  kredyt  pożyczka