dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Praca
Typ:Umowy
Wyświetlono:

23451

Pobrano:

11098

Podgląd dokumentu:

........................................ ........................................r.

 


.........................................

pieczątka firmowa pracodawcy

 

Umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa

 

zawarta w dniu ........................................r. w ........................................pomiędzy:

1. ........................................ z siedzibą przy ul. ........................................ w ........................................, zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez ........................................

a

2. ........................................, zam. przy ........................................ w ........................................, ........................................dalej Pracownikiem

o następującej treści:


1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieświadczenia pracy przez
........................................, której/ego nieobecność jest usprawiedliwiona i wynika z faktu ........................................


2. Przez powyższy okres Pracownik będzie zatrudniony w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy na stanowisku
........................................


3. Miejscem wykonywania pracy będzie dla pracownika siedziba Pracodawcy, tj.
........................................ mieszcząca się przy ul......................................... w ........................................, a dniem rozpoczęcia pracy jest ........................................ r. 

4. W czasie obowiązywania niniejszej umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości wynagrodzenia zasadniczego w kwocie miesięcznej ........................................ zł brutto (słownie: ........................................złotych), płatne w terminie do ........................................  dnia danego miesiąca.

 

5. Umowa o pracę może zostać wypowiedziana przed upływem terminu, na jaki została zawarta przez każdą ze stron za........................................ dniowym okresem wypowiedzenia.


6. Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.


 

 

 

.........................................                                     

 
 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

137

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

262

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

493

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

119

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy